הגעת לאתר של יוזמת "קווים אדומים" מבית "שיתופים" (להלן: "האתר"). האתר מנוהל ומופעל על-ידי "שיתופים" (חברה לתועלת הציבור) ממושב בית יהושוע (להלן: "שיתופים"). השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש/ת לקרוא אותם בקפידה. באתר נמצאים תכנים שהשימוש בהם כפוף, בנוסף לתנאי שימוש כלליים אלה, גם להסכם מקוון המתייחס אליהם באופן מיוחד.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלטים למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק):כל תמונה, צילום, איור, הנפשה – (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד, מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

השימוש באתר

יש לך רשות להשתמש בתכנים באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של "קווים אדומים" לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):

 • למשתמש/ת לא יהיו כל זכויות ו/או בעלות על תוכן כלשהו המצוי באתר. הסכם זה הוא הרשאה בלבד להשתמש באתר. זכויות הבעלות באתר, כולל כל זכויות הקניין הרוחני, סימני המסחר וכו' יוותרו בכל עת בבעלות "קווים אדומים" מבית שיתופים.
 • כל תוכן המצוי באתר הינו רכושה של "קווים אדומים". אין להעתיק ו/או לפרסם ו/או לשכפל כל חלק מן התוכן, בכל דרך שהיא ללא הסכמתה המפורשת של "קווים אדומים". האתר והתוכן המופיע בו מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים והם מיועדים לשימוש פרטי בלבד של המשתמש/ת ולא לשימוש מסחרי.
 • המשתמש/ת מחויב/ת להשאיר את התוכן בנוסחו המקורי ולא לעשות כל שינוי ו/או השמטה בתוכן.
 • "קווים אדומים" פועלת לוודא את אמינותו ודיוקו של התוכן המצוי באתר, אך אינה אחראית ו/או ערבה לאמינות ודיוק התכנים. במידה ויתגלה אי-דיוק או טעות בתכנים אשר באתר, יש להודיע על כך ל"קווים אדומים" כדי שתוכל לתקנו. בכל מקרה בו תתגלה סתירה בין התוכן באתר לבין נתונים המופיעים בפרסומים רשמיים או מקוריים, יחשב החומר בפרסומים הרשמיים ו/או המקוריים כנכון.
 • האתר עשוי לכלול, בין היתר, חומרים נוספים, כגון: מודעות, תגובות, ופניות של משתמשים שונים ושל גופים שונים (להלן – חומרים נוספים). אין "קווים אדומים" אחראית לתוכן של החומרים הנוספים, ו/או לניסוחם ו/או לאמיתות ודיוק החומרים הנוספים, כולם או חלקם.
 • "קווים אדומים" מדגישה בזאת והמשתמש/ת מצהיר/ה בזאת כי ידוע לו/ה שהתוכן באתר אינו מיועד לשימוש כתחליף לייעוץ ואין לראותו כמיועד לכך, ולפני הסתמכות על התוכן באתר ו/או בכל סוגיה הנוגעת לתוכן באתר יש להיוועץ במומחה בתחום. האתר מוצג מתוך כוונה בלעדית להפיץ תכנים לתועלת הציבור וכל תוכן הנכלל באתר הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ מוסמך.
 • האחריות לבדיקת נכונותו ודיוקיו של התוכן באתר הינה על המשתמש/ת בלבד. המשתמש/ת מצהיר/ה בזאת, כי ידוע לו/לה שלמרות ש"קווים אדומים" פועלת במידת האפשר על מנת שהתוכן יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק בתוכן ו/או בדרך העברתו למשתמשים, ו"קווים אדומים" לא תשא באחריות כלשהי בעניין.
 • "קווים אדומים" שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר, בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה.
 • המשתמש/ת מתחייב/ת בזאת לפעול בהתאם להוראות שימוש אשר "קווים אדומים" תפרסם מעת לעת בכל הנוגע לשימוש בתוכן באתר. נוסף על האמור לעיל, המשתמש/ת מתחייב/ת שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ, למכור, להעתיק או לפרסם תוכן או חומר אחר מהאתר בין בתמורה ובין שלא בתמורה ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של "קווים אדומים".
 • "קווים אדומים" תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום את ההרשאה למשתמש/ת במקרים של עבירה על החוק או על תנאי השימוש באתר, או כאשר הפריע/ה המשתמש/ת לפעילותו התקינה של האתר. בלי לגרוע מן האמור לעיל ו/או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין, "קווים אדומים" תהיה רשאית להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שינקטו נגדה צעדים.
 • "קווים אדומים" יכולה לפקח על כל התכנים המועלים על האתר על ידי משתמשים אחרים. בלי לגרוע מן האמור, היא שומרת לעצמה את הזכות בכל עת למסור לאחרים כל תוכן אשר יידרש ממנה על פי חוק, כמו גם על זכותה לערוך, להסיר ולסרב להעלות באתר כל תוכן והודעה שלפי שיקול דעתה הבלעדי פוגע בעליל או מפר תנאי מתנאי הסכם זה או אינו מתאים מכל סיבה שהיא להופיע באתר.
 • המשתמש/ת מצהיר/ה בזאת ומתחייב/ת לשפות את "קווים אדומים" בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרם לה, שינבעו כתוצאה משימוש בלתי ראוי ו/או מוטעה, הפרעה ו/או כשלון ו/או כל פעולה אסורה על פי חוק המחשבים, התשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ו/או על פי כל דין, שיעשה באתר ו/או באמצעותו, ו/או בתכנים בו.
 • הסכם זה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבתי המשפט בתל אביב. על הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970.

מיאון אחריות

המידע, התוכנה, המוצרים והשירותים הכלולים באתר אינטרנט זה עשויים להכיל אי-דיוקים או שגיאות דפוס. כמו כן נערכים לפרקים שינויים במידע שבאתר. "קווים אדומים" רשאית בכל עת להכניס שיפורים ו/או שינויים באתר אינטרנט זה. אין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות אתר אינטרנט זה לצורך קבלת החלטות בנושאים אישיים, רפואיים, משפטיים או כספיים; לשם כך עליך להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ מותאם לנסיבות המיוחדות שלך.

אין באמור במסמך זה משום מצג מצד "קווים אדומים" בדבר ההתאמה, האמינות, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית הכלולים באתר אינטרנט זה למטרה כלשהי. כל המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית מוצעים למשתמש "כמות שהם" (As is), בלא כל התחייבות. "קווים אדומים" מתנערת בזאת מכל אחריות והתניה לגבי המידע, התוכנה, המוצרים השירותים והגרפיקה הנלווית, לרבות כל אחריות או התניה משתמעת בדבר סחירות, התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי-הפרה.

בשום מקרה לא תחול על "קווים אדומים" אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי אתר אינטרנט זה, בעיכוב בשימוש או באי-יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי-אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות אתר אינטרנט זה, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר אינטרנט זה, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע ל"קווים אדומים" על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

שינויים באתר והפסקת השירות

"קווים אדומים" תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי "קווים אדומים" בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית "קווים אדומים" להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. עם הפסקת השירותים תחזיק "קווים אדומים" את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.